نسخه پیش بتای لغتنامه فارسی به تركی استانبولیبابیلون (8000 واژه) را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

نسخه پیش بتای لغتنامه تركی استانبولی به فارسیبابیلون (8000 واژه) را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

چهارشنبه 16 آذر 1390
بؤلوملر :