اولین لغتنامه آذری به فارسی بابیلون، كه كاری از خودم هست را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

سه شنبه 14 شهریور 1391
بؤلوملر :