ضمن تسلیت به مردم داغدیده از زلزله اهر و ورزقان، برای متوفیان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.
تنها كاری كه از دستمان بر می آید كمك به بازماندگان این حادثه دهشتناك است.

آنها را تنها نگذاریم

دوشنبه 30 مرداد 1391
بؤلوملر :